0132f - Kartlegge korona A- påvist smitte B-akutt luftveisinf. C-nærkontakt/reise

Kartlegge korona

A - Påvist korona/Covid-19 smitte

B - Symptomer på akutt luftveisinfeksjon

C - Anamnese på utenlandsreise/nærkontakt med bekreftet korona siste 14 dager